Sari la conţinut

ENGLISH ENGLISH Language | ROMÂNĂ Limba ROMÂNĂ

+ Mărește textul - Micșorează textul

Caută Prima pagină  Contact

STATUTUL ASOCIAȚIEI „PONTES”Cuprinsul statutului

Direct la articolul


CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE


Art. 1.

Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Asociației „PONTES”, denumită în continuare „Asociația”.

Salt la cuprins

Art. 2.

Asociația se constituie ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, conform OG 26/2000, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Salt la cuprins

Art. 3.

Asociația este o organizație non-guvernamentală, apolitică, non-profit, independentă, care nu admite discriminări cu privire la rasă, religie, gen, naționalitate, opțiuni politice sau profesie și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, ale regulamentului intern și ale legislației române în vigoare.

Salt la cuprins

Art. 4.

Sediul Asociației este situat în Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 7A, jud. Cluj.

Salt la cuprins

Art. 5.

Durata de funcționare a Asociației este pe termen nelimitat.

Salt la cuprins

Art. 6.

Asociația are siglă, emblemă, ștampilă și însemne proprii, modelele fiind reglementate prin Regulamentul Intern.

Salt la cuprins

Art. 7.

Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu majoritatea de 2/3 din numărul total de membri. Sucursalele astfel constituite vor desfășura activitățile date în competența lor de către Asociație.

Salt la cuprins

Art. 8.

Asociația, prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu majoritatea de 2/3 din numărul total de membri, își poate constitui filiale ca structuri teritoriale cu personalitate juridică distinctă, cu respectarea legii, acestea putând încheia în nume propriu acte de administrare și conservare, în condițiile stabilite de Asociație și actul constitutiv al filialei, precum și acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, dar numai prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Salt la cuprins

Art. 9.

Pentru realizarea scopului propus Asociația, prin hotărârea Adunării Generale, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și din străinătate.

Salt la cuprinsCAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE GENERALE


Art. 10.

Scopul Asociației
(1) Asociația este constituită în scopul declarat și asumat de a promova și contribui la ajutorarea persoanelor cu dizabilități vizuale și cumulate, de a forma și cultiva opinia publică în legătură cu problemele persoanelor cu dizabilități vizuale și asociate, precum și de a iniția colaborări cu persoane juridice similare din țară sau străinătate.

Salt la cuprins


Art. 11.

Obiectivele Asociației
(1) În vederea realizării scopului mai sus amintit, Asociația își propune următoarele obiective:
a) Oferirea de ajutor persoanelor cu dizabilități vizuale și asociate, în vederea dezvoltării unor vieți independente;
b) Accesibilizarea transportului în comun, a instituțiilor, a străzilor și locurilor publice, a serviciilor informaționale și a activităților destinate petrecerii timpului liber;
c) Educarea persoanelor cu dizabilități vizuale și asociate în scopul pregătirii pentru integrare;
d) Educarea populației (fără sau cu alte dizabilități decât cele de vedere) și a familiilor persoanelor cu dizabilități vizuale în scopul deschiderii (disponibilității) față de persoanele cu dizabilități vizuale;
e) Acordarea de suport copiilor cu dizabilități vizuale din cadrul orfelinatelor și căminelor în scopul normalizării vieții și a obținerii de locuințe;
f) Oferirea de servicii și ajutor persoanelor cu dizabilități de vedere prin cooptarea de voluntari;
g) Facilitarea achiziționării de obiecte adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități vizuale, precum și stimularea producerii acestui gen de obiecte în România;
h) Stimularea angajatorilor înspre deschiderea pentru angajarea unor persoane cu dizabilități vizuale și adaptarea locului de muncă la nevoile acestora;
i) Promovarea unei imagini obiective a persoanelor cu dizabilități;
j) Educarea, instruirea și integrarea socio-economică și profesională a persoanelor cu dizabilități vizuale din punct de vedere social;
k) Organizarea și sponsorizarea de tabere/ieșiri pentru persoanele cu dizabilități vizuale și însoțitorii acestora;
l) Folosirea de profesioniști pentru a acorda asistență fizică, mentală și emoțională părinților care au copii cu dizabilități vizuale;
m) Organizarea, sprijinirea și desfășurarea de activități sociale, culturale, sportive și religioase pentru persoanele beneficiare ale activității Asociației;
n) Organizarea și participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziții, întâlniri, conferințe, dezbateri, cursuri și seminarii fie în mod individual, fie alături de alte organizații, asociații sau fundații, precum și orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
o) Colaborarea cu instituții de stat și private, organizații non-guvernamentale, persoane fizice și juridice române și străine, în vederea realizării scopului Asociației;
p) Primirea de cotizații, donații și legate, cumpărarea, construirea sau închirierea unor clădiri sau a altor bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului și obiectivelor Asociației;
q) Desfășurarea de activități publice în scopul atragerii de noi membri, organizarea de întruniri publice, stabilirea de metode de atragere a cotizațiilor, organizarea de grupuri de sprijin și luarea de orice alte măsuri necesare pentru a obține contribuții la fondurile asociației sub formă de donații, alocații, cotizații, etc.;
r) Publicarea de materiale informative, realizarea de emisiuni radio-tv pe teme culturale, sociale, religioase și de educație morală;
s) Întocmirea unor proiecte de finanțare în vederea obținerii de fonduri destinate îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
t) Realizarea/menținerea/distribuirea de materiale informative și de identitate ale Asociației:
- distribuirea de materiale de reclamă ale Asociației (cărți de vizită, autocolante, fluturași, pliante, calendare, insigne, ecusoane, fanioane, felicitări, etc.);
- editarea și distribuirea de publicații proprii periodice (interne sau de interes general);
- editarea și distribuirea de publicații proprii neperiodice (volante, pliante, broșuri, afișe, etc.);
- realizarea de albume foto ale Asociației pe suport de hârtie, dar și pe suport electronic (CD, DVD), afișare publică pe bannere, postere, afișe și alte materiale ale Asociației;
- realizarea de proiecții publice de diapozitive, video, expoziții foto, etc.;
- realizarea și distribuirea (gratuit sau contra cost) de materiale video în domeniile de activitate ale Asociației;
- realizarea și distribuirea (gratuit sau contra cost) de ilustrate, seturi de diapozitive, postere, etc.;
- organizarea de standuri de prezentare ale Asociației la diverse târguri și expoziții;
- realizarea și ddistribuirea de alte materiale informative sau de reclamă pentru Asociație;
u) Realizarea tuturor acțiunilor și activităților de marketing și management legate de activitățile economice (aducătoare de venit) ale Asociației, necesare după natura activității în cauză;
v) Întreprinderea de acțiuni și activități necesare funcționării interne curente ale Asociației (activități financiar-contabile, de secretariat, comunicații, relații interne și externe publice, redactare a publicațiilor, colectarea cotizațiilor și a altor taxe, scrierea de proiecte și înaintarea de cereri de finanțare/sponsorizare, organizarea de evenimente diverse pentru procurarea de fonduri și de alte activități menite să asigure veniturile necesare Asociației);
w) Îndeplinirea (oferirea) de servicii de management al resurselor și consultanță pentru alte organizații non-profit;
x) Organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele cu dizabilități vizuale și cumulate, precum și pentru persoanele beneficiare ale activității Asociației;
y) Realizarea oricăror alte acțiuni necesare realizării scopului Asociației.

(2) Pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul precedent Asociația poate colabora cu personal de specialitate și auxiliar.

Salt la cuprins

Art. 12.

Principii generale
(1) Asociația funcționează în baza următoarelor principii generale:
a) Inițiativă, implicare, cooperare și voluntariat;
b) Prietenie, respect și sprijin reciproc între membrii săi și în raport cu persoane fizice sau juridice din afara Asociației;
c) Transparență, echitate, competență, responsabilitate și principialitate;
d) Legalitate, durabilitate și dezvoltare multilaterală.

Salt la cuprinsCAPITOLUL III. MEMBRII


Art. 13.

Dobândirea calității de membru
(1) Poate avea calitatea de membru al Asociației orice persoană fizică română sau străină, care își manifestă dorința de a face parte din Asociație, este acceptată de către Adunarea Generală și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) dovedește atașament față de idealurile Asociației prin atitudinea adoptată și prin implicarea activă în realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
b) încheie un contract de voluntariat cu Asociația, conform legii;
c) își îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul Statut și de Regulamentul Intern al Asociației;
d) își achită integral și la timp contribuțiile financiare față de Asociație.
(2) Persoanele care au fondat Asociația au calitatea de membri fondatori. Ei pot îndeplini cumulativ calitatea de membru. Membri fondatori care nu îndeplinesc și calitatea de membru nu au drepturi și obligații față de Asociație.

Salt la cuprins

Art. 14.

Membri simpatizanți
(1) Persoanele care, deși nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1), manifestă interes față de activitățile Asociației au calitatea de membri simpatizanți.
(2) Membri simpatizanți nu au drepturi și obligații în cadrul Asociației și nu fac parte din aceasta, având însă posibilitatea de a participa la activitățile și proiectele Asociației.
(3) Trecerea de la calitatea de membru simpatizant la cea de membru se face la cererea persoanei în cauză aprobată de Adunarea Generală, care verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (1).
(4) Membrii Asociației își pot pierde această calitate, trecând la statutul de membri simpatizanți, în următoarele cazuri:
a) prin formularea unei cereri în acest sens;
b) ca sancțiune aplicată de Consiliul Director, în cazul în care acesta constată că membrul în cauză nu își îndeplinește obligațiile față de Asociație.

Salt la cuprins

Art. 15.

Drepturile membrilor
(1) Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a) Să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere și control ale Asociației, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini și capacitate pentru funcțiile la care candidează și nu au suferit nicio condamnare penală;
b) Să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale ale Asociației, personal sau prin reprezentant;
c) Să inițieze și să participe la acțiunile organizate de către Asociație;
d) Să aibă acces la bazele de date ale Asociației;
e) Să se retragă liber din Asociație.

Salt la cuprins

Art. 16.

Obligațiile membrilor
(1) Membrii Asociației au următoarele obligații generale:
a) Să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
b) Să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
c) Să participe la toate ședințele Adunării Generale, personal sau prin reprezentant;
d) Să achite la timp cotizația anuală și celelalte contribuții stabilite de către Adunarea Generală;
e) Să nu aducă daune materiale sau morale Asociației sau membrilor acesteia și, dacă totuși sau produs, să le repare integral;
f) Să contribuie la baza de date a Asociației;
g) Să notifice orice modificări privind datele personale;
h) Să nu angajeze Asociația în nicio activitate în lipsa unui mandat acordat în acest sens de către organele abilitate ale acesteia.

Salt la cuprins

Art. 17.

Sancțiuni
(1) Sancțiunile aplicabile membrilor Asociației, în cazul încălcării prevederilor prezentului Statut sau ale Regulamentului Intern, sunt:
a) Avertismentul;
b) Suspendarea;
c) Retrogradarea la statutul de membru simpatizant;
d) Excluderea.
(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se aplică sau se revocă de către Consiliul Director cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor acestuia. În cazul în care persoana vizată este membru al Consiliului Director, sancțiunea va fi aplicată de către Adunarea Generală cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației, la propunerea motivată a oricărui membru al acesteia.
(3) Sancțiunea excluderii poate fi aplicată doar de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, la sesizarea oricărui membru al Asociației sau a oricăror organe sau instituții cu care aceasta are relații de parteneriat, în cazul în care membrul vizat:
a) realizează acțiuni deschise împotriva scopurilor Asociației;
b) produce prejudicii de orice natură Asociației prin activități și practici imorale, contrare identității, principiilor și practicilor declarate ale Asociației;
c) încalcă grav prezentul Statut, Regulamentul Intern, hotărârile și deciziile Asociației, dacă acest fapt a fost verificat și confirmat;
(4) Adunarea Generală decide cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor excluderea unui membru din Asociație.

Salt la cuprins

Art. 18.

Încetarea calității de membru
(1) Încetarea calității de membru intervine în următoarele cazuri:
a) Retragere;
b) Retrogradare la statutul de membru simpatizant;
c) Excludere;
d) Deces.
(2) Retragerea poate avea loc prin notificarea Consiliului Director în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte. Membrul în cauză nu este exonerat de datoria de a-și achita obligațiile financiare față de Asociație născute până la data la care cererea de retragere își produce efectele.
(3) Încetarea calității de membru atrage încetarea de drept a oricăror împuterniciri, funcții sau alte calități conferite de calitatea de membru și nu dă posibilitatea restituirii contribuției materiale la patrimoniul asociației.

Salt la cuprins

Art. 19.

Raporturile Asociației cu membrii săi
(1) Asociația nu intervine în problemele personale ale membrilor și nu afectează relațiile acestora cu terții;
(2) Membrii păstrează întreaga libertate de acțiune, în măsura în care nu activează contrar scopului Asociației.

Salt la cuprinsCAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL
Secțiunea 1. Adunarea Generală


Art. 20.

Rol și componență
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, fiind format din totalitatea membrilor Asociației, în sensul art. 13 alin. (1) din prezentul Statut.

Salt la cuprins

Art. 21.

Întrunirile Adunării Generale
(1) Adunarea Generală se reunește în sesiuni ordinare și extraordinare.
(2) Adunarea Generală se convoacă în ședință ordinară de către Consiliul Director sau de către minimum 1/3 din membri cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței, cu precizarea în convocator a datei, orei, locului și a ordinii de zi.
(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la cererea Președintelui, a Consiliului Director sau a cel puțin jumătate din membrii Asociației și va avea loc în termen de minimum 7 zile de la data convocării acesteia, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data la care a fost înaintată solicitarea de convocare. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va fi comunicată odată cu convocatorul care va cuprinde data, locul și ora desfășurării acesteia.

Salt la cuprins

Art. 22.

Cvorum
(1) Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 de zile, cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Salt la cuprins

Art. 23.

Atribuțiile Adunării Generale
(1) Adunarea Generală are în principal următoarele atribuții:
a) adoptă și modifică Statutul și Regulamentul Intern al Asociației;
b) alege și demite membrii Consiliului Director și cenzorul Asociației;
c) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director și ale cenzorului, precum și alte informări sau propuneri ce îi sunt înaintate și decide asupra acestora;
d) verifică activitatea Consiliului Director și a Cenzorului, modifică sau anulează hotărârile și actele acestora considerate inadecvate;
e) aprobă descărcarea de gestiune la finalul mandatului membrilor Consiliului Director și a Cenzorului;
f) aplică sancțiunea excluderii, potrivit art. 17 alin. (3);
g) stabilește și modifică cuantumul cotizației anuale, instituie și modifică alte contribuții, în funcție de necesitățile Asociației;
h) soluționează conflictele dintre membrii Asociației sau dintre aceștia și membrii organelor de conducere ale Asociației;
i) stabilește și modifică însemnele Asociației, strategia, bugetul și programul de activitate al acesteia;
j) hotărăște înființarea de filiale sau sucursale;
k) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și destinația bunurilor rămase după lichidare;
l) îndeplinește orice alte atribuții în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale prezentului Statut.

Salt la cuprins

Art. 24.

Hotărârile Adunării Generale
(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți sau reprezentați.
(2) Prin excepție, hotărârile privind adoptarea și modificarea statutului, excluderea membrilor sau alegerea, revocarea ori suspendarea membrilor Consiliului Director se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor Asociației.
(3) Modificarea scopului sau dizolvarea Asociației pot fi hotărâte cu votul a două treimi din totalul membrilor Asociației.
(4) Membrii fondatori au drept de veto în hotărârile privitoare la chestiunile prevăzute la art. 23 lit. a), j) și k).
(5) Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepția celor care îi privesc pe membri în mod individual (alegeri, demiteri, aplicare de sancțiuni, etc), situații în care votul este secret. Adunarea Generală poate decide prin vot secret și cu privire la alte probleme, la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin 3 membri.
(6) Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de ședință, care va cuprinde modul de desfășurare a acesteia, dezbaterile care au avut loc, votul și deciziile luate.

Salt la cuprins

Art. 25.

Conflictul de interese
(1) Conflictul de interese desemnează acea situație în care o persoană participă la luarea unei decizii cu privire la o chestiune care o vizează în mod direct.
(2) Membrul Asociației care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, se află în conflict de interese, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar fiind răspunzător pentru pagubele de orice natură cauzate Asociației.
(3) Orice persoană interesată poate semnala existența conflictului de interese, cu privire la existența căruia se va decide prin vot în cadrul Adunării Generale.

Salt la cuprinsCAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL
Secțiunea 2. Consiliul Director


Art. 26.

Rol și componență
(1) Consiliul Director este organul de conducere și administrare al Asociației.
(2) Consiliul Director este structurat după cum urmează:
a) Președinte
b) Vicepreședinte
c) Secretar general
d) Membri
(3) Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani.

Salt la cuprins

Art. 27.

Atribuții
(1) Consiliul Director are în principal următoarele atribuții:
a) convoacă ședințele Adunării Generale;
b) aprobă primirea de noi membri și retragerea din Asociație;
c) aplică sau revocă sancțiunea excluderii membrilor Asociației, precum și avertismentul sau suspendarea care vizează membrii Consiliului Director;
d) adoptă și prezintă anual în fața Adunării Generale raportul de activitate, raportul financiar pe anul precedent, proiectul de buget și programul de activitate pe anul în curs, precum și alte informări și propuneri;
e) numește Directorul Executiv al Asociației și, la propunerea acestuia, aprobă angajarea restului personalului care funcționează în structurile executive ale Asociației;
f) stabilește organigrama aparatului executiv al Asociației, atribuțiile detaliate ale Directorului Executiv și aprobă fișa postului pentru restul personalului angajat, la propunerea Directorului Executiv;
g) controlează activitatea Directorului Executiv și aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile și actele acestuia sau le modifică ori anulează pe cele considerate inadecvate;
h) decide cu privire la remunerația Directorului Executiv, concediile, recompensele și sancțiunile aplicabile cu privire la acesta;
i) hotărăște cu privire la intrarea sau ieșirea din patrimoniu, precum și alte operații legate de bunurile Asociației;
j) stabilește limitele până la care Directorul Executiv poate ordonanța cheltuieli și aprobă operațiile financiare ce depășesc aceste limite;
k) stabilește modul de asigurare a comunicării cu membrii Asociației;
l) decide asupra afilierii și retragerii Asociației din alte structuri;
m) ratifică contractele, convențiile și celelalte acte juridice încheiate de către Directorul Executiv;
n) arbitrează divergențele dintre membrii Asociației și dintre personalul executiv;
o) aprobă proiectele și programele Asociației, la propunerea Directorului Executiv;
p) îndeplinește orice alte atribuții necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei Asociației, a convențiilor și contractelor la care Asociația este parte.
(2) Consiliul Director poate delega unuia/unora dintre membrii săi, cu titlu temporar sau permanent, o parte din atribuțiile prevăzute la alin. (1).

Salt la cuprins

Art. 28.

Întrunirea și hotărârile Consiliului Director
(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, minimum o dată pe trimestru.
(2) Consiliul Director se convoacă la cererea Președintelui, a Directorului Executiv sau a cel puțin 1/3 din membrii acestuia;
(3) Consiliul Director este valabil întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, fie personal, fie prin reprezentant. Consiliul se va întruni fie în ședință, fie prin teleconferință, conferință telefonică sau orice alt mijloc care permite buna desfășurare a discuțiilor fără ca prezența fizică a tuturor membrilor săi să fie obligatorie.
(4) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi, se numerotează și se consemnează în scris, întocmindu-se proces verbal în acest sens. Dispozițiile art. 24 se aplică în mod corespunzător.

Salt la cuprins

Art. 29.

Președintele
(1) Președintele Asociației nu poate fi decât o persoană cu dizabilități vizuale.
(2) Pe lângă atribuțiile specifice de membru al Consiliului Director, Președintele are și următoarele atribuții specifice:
a) convoacă ședințele Consiliului Director;
b) conduce ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director;
c) are drept de semnătură în raporturile cu banca și acces la conturile Asociației;
d) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii, prezentului Statut, Regulamentului Intern, hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director.

Salt la cuprins

Art. 30.

Vicepreședintele
(1) Vicepreședintele preia atribuțiile Președintelui și reprezintă Asociația în lipsa acestuia din urmă.
(2) Deciziile și actele Vicepreședintelui pot fi confirmate, modificate sau anulate de către Președinte, după caz.

Salt la cuprins

Art. 31.

Secretarul general
(1) Secretarul general al Asociației are următoarele atribuții specifice:
a) asigură pregătirea și redactarea materialelor ce urmează să fie dezbătute în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director;
b) asigură întocmirea proceselor verbale ale Adunării Generale și ale întrunirilor Consiliului Director, fiind răspunzător pentru valabilitatea acestora;
c) ține evidența datelor de contact ale membrilor Asociației, a contribuțiilor acestora și a documentelor legale privitoare la raporturile dintre membri și Asociație;
d) ține evidența tuturor documentelor primite sau transmise de Asociație;
e) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii, prezentului Statut, Regulamentului Intern, hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director.

Salt la cuprinssuster

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL
Secțiunea 3. Directorul Executiv


Art. 32.

Rol
(1) Directorul Executiv asigură conducerea activității curente a Asociației și punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.
(2) Funcția de Director Executiv poate fi cumulată cu cea de Președinte sau Vicepreședinte al Asociației.

Salt la cuprins

Art. 33.

Atribuții
(1) Directorul Executiv îndeplinește în principal următoarele atribuții:
a) informează membrii Consiliului Director cu privire la problemele curente ale Asociației;
b) convoacă ședințele Consiliului Director, elaborează proiectele de documente și hotărâri ale acestuia, pregătește ședințele Consiliului Director și participă la ele, fără drept de vot;
c) reprezintă Asociația în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, mass-media, instituțiile statului, organizații guvernamentale și non-guvernamentale din țară sau din străinătate, precum și cu organizații internaționale;
d) este reprezentantul legal și are drept de semnătură, ștampilă și declarații în numele Asociației, precum și acces la conturile acesteia;
e) încheie pentru și în numele Asociației contracte, convenții și alte acte, pe care le supune spre ratificare Consiliului Director;
f) stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a corespondenței, precum și gestiunea informațiilor și documentelor;
g) concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, programele și acțiunile Asociației;
h) stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și contabilității;
i) ordonanțează cheltuieli și alte operațiuni financiare, în limitele stabilite de către Consiliul Director;
j) coordonează și controlează activitatea restului personalului Asociației, angajat sau voluntar;
k) aprobă intrările și ieșirile din patrimoniu, precum și alte operațiuni privind obiectele de inventar sau alte bunuri, cu excepția celor imobile;
l) exercită atribuțiile de șef de personal, luând toate deciziile cu privire la angajații Asociației, cu excepția încheierii și desfacerii contractelor de muncă;
m) îndeplinește orice alte atribuții de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director.

Salt la cuprins

Art. 34.

Convocarea Consiliului Director
(1) Directorul Executiv are obligația de a convoca ședința de Consiliu Director înainte de încheierea parteneriatelor, convențiilor sau a oricăror alte acte în numele Asociației.
(2) Avizul Consiliului Director cu privire la actele care urmează a fi încheiate este obligatoriu pentru Directorul Executiv.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) acele acte cu privire la care se poate presupune în mod rezonabil consimțământul Consiliului Director, fie datorită caracterului curent al actelor respective, fie raportat la deciziile anterioare ale Consiliului Director.

Salt la cuprins

Art. 35.

Răspundere
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul Executiv răspunde în fața Consiliului Director.
(2) Directorul Executiv răspunde de activitatea personalului executiv din subordine, angajat sau voluntar în cadrul Asociației, atât față de Consiliul Director, cât și față de terți, în măsura în care legea sau prevederile Regulamentului Intern nu dispun altfel.

Salt la cuprins

Art. 36.

Delegarea atribuțiilor
(1) Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent o parte din atribuțiile sale altor persoane din rândul personalului executiv al Asociației, care vor acționa pentru și în numele său. Directorul Executiv răspunde personal pentru activitatea acestor persoane, dispozițiile art. 34 aplicându-se în mod corespunzător.

Salt la cuprinsCAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL
Secțiunea 4. Cenzorul


Art. 37.

Mandatul Cenzorului
(1) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de un an.
(2) Cenzorul poate fi membru al Asociației, de preferință cu cunoștințe adecvate în domeniul financiar-contabil.
(3) Cenzorul nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director și nici funcție în executivul Asociației, însă poate participa, fără drept de vot, la ședințele Consiliului Director.

Salt la cuprins

Art. 38.

Atribuții
(1) Cenzorul are următoarele atribuții:
a) urmăreşte realizarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli;
b) certifică anual bilanţul contabil şi contul rezultat în urma exerciţiului;
c) verifică, prin sondaj, lunar, gestiunea casieriei de la sediul Asociației;
d) examinează, prin sondaj, documentele supuse finanţării şi modul de gestionare a patrimoniului – sub aspectul legalităţii, oportunităţii şi eficientei acestora;
e) verifică respectarea de către ordonatorii de credite şi de către personalul de specialitate a prevederilor legale în domeniul financiar-contabil şi a normelor interne emise pe linie financiară şi patrimonială;
f) urmăreşte încasarea şi utilizarea donaţiilor şi asigură respectarea prevederilor legale de către persoanele autorizate cu gestionarea resurselor financiare, necesare funcţionarii Asociaţiei;
g) prezintă Adunării generale rapoarte anuale privind activitatea sa;
h) informează operativ Comitetul Director şi preşedintele asociaţiei, ori de câte ori se constată deficienţe;
i) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii din domeniul financiar – contabil;
j) propune Adunării Generale descărcarea de gestiune pentru perioada precedentă;
k) îndeplineşte alte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare.

Salt la cuprins

Art. 39.

Răspundere
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Cenzorul este independent de Consiliul Director și răspunde numai în fața Adunării Generale a Asociației.

Salt la cuprinsCAPITOLUL V. PATRIMONIU ȘI FONDURI


Art. 40.

Patrimoniul inițial
(1) Activul patrimonial inițial al Asociației este constituit din contribuțiile în bani ale membrilor fondatori prevăzuți în Actul Constitutiv inițial al Asociației și este în valoare de 400 de lei, subscriși și vărsați la data constituirii Asociației.

Salt la cuprins

Art. 41.

Conținutul patrimoniului
(1) Patrimoniul Asociației poate cuprinde:
a) echipamente de birotică și tipărire, mobilier, mijloace de transport și telecomunicații, precum și alte bunuri mobile sau imobile;
b) fonduri bănești în numerar sau în diverse titluri de valoare;
c) orice alte valori, în condițiile legii, ce servesc atingerii scopului Asociației.
(2) Pe lângă patrimoniul propriu, Asociația poate avea în administrare sau folosință bunuri puse la dispoziție de către alte persoane fizice sau juridice.

Salt la cuprins

Art. 42.

Gestiunea patrimoniului
(1) Evidența, gestiunea și reglmentarea utilizării patrimoniului se face conform dispozițiilor legale în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Intern.
(2) Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat decât în scopul expres prevăzut la art. 10.
(3) Intrarea sau ieșirea bunurilor din patrimoniu, precum și orice alte operațiuni privind bunurile trebuie aprobate de Consiliul Director, în cazul bunurilor imobile, și de Directorul Executiv în cazul celorlalte bunuri.
(4) Operațiunile privind fondurile bănești sunt aprobate de către Directorul Executiv până la limita stabilită în cadrul Consiliului Director și de către acesta din urmă pentru sumele ce depășesc limita respectivă.
(5) Fondurile și bunurile Asociației nu pot fi revendicate în baza contribuțiilor anterioare sau sub alt motiv.

Salt la cuprins

Art. 43.

Sursele de venit
(1) Patrimoniul Asociației este format din activul menționat la art. 39, bunurile prevăzute la art. 40 și se completează cu venituri obținute din:
a) cotizațiile anuale și alte contribuții ale membrilor;
b) donații, sponsorizări, legate, în bani sau în natură;
c) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
d) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
e) venituri rezultate din activități economice directe proprii, în condițiile legii;
f) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;
g) fonduri obținute de la diverse organisme sau instituții, pe bază de programe;
h) alte surse legale.

Salt la cuprinsCAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII


Art. 44.

Aplicarea și modificarea statutului
(1) Statutul, în prezenta formă actualizată, se completează cu prevederile legale în vigoare.
(2) Modificarea sau completarea Statutului se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă de către Adunarea Generală convocată în acest sens, prin votul a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul total de membri ai Asociației.
(3) În caz de litigii, legea aplicabilă este legea română.

Salt la cuprins

Art. 45.

Pierderea personalității juridice
(1) Asociația își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin decizia Adunării Generale, când se hotărăște dizolvarea și lichidarea ei, prin votul a ¾ (trei pătrimi) din totalul membrilor Asociației, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile minime pentru continuarea activității, inclusiv lipsa de fonduri;
b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;
c) de drept, în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

Salt la cuprins

Art. 46.

Dizolvarea de drept
(1) Asociația se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la data constatării unui astfel de fapt nu se produce schimbarea scopului;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de membri sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest sens.

Salt la cuprins

Art. 47.

Situația patrimoniului în urma lichidării
(1) Bunurile și fondurile Asociației rămase în urma lichidării și dizolvării se vor transmite unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită în cadrul Adunării Generale.

Salt la cuprins

Art. 48.

Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală din data de ....................... și intră în vigoare la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind înscrierea modificărilor în registrul asociațiilor și fundațiilor.

Salt la cuprinsSite creat din 2006 și dezvoltat până în 2024 de Departamentul IT Pontes