Sari la conţinut
Sari la Asistenţa IT la distanţa

ENGLISH ENGLISH Language | ROMÂNĂ Limba ROMÂNĂ

+ Măreşte textul - Micşorează textul

Caută Prima pagină  Contact

Statut Pontes

Cuprinsul statutului

Cap. 1. Fondatorul, scopul, denumirea, durata de funcţionare, patrimoniu

     Art.1. Subsemnaţii:
     1. BOBOIU EMANUEL, cetăţean român,
     2. MISCHIE ELENA MIRABELA, cetăţean român,
     3. NICA CRISTIAN ANDREI, cetăţean român,
     4. PINTILIE ELISABETA, cetăţean român,
     5. TODORUŢ CARMEN RAMONA, cetăţean român,
     6. RĂDULESCU FLORENTIN CRISTIAN, cetăţean român,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000 modificată prin Legea nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 656/25.07.2005, hotărâm înfiinţarea unei asociaţii. Asociaţia "PONTES" este o organizaţie apolitică, ne-guvernamentală, non-profit, constituită în vederea îndeplinirii scopurilor sale de natură socială.

     Art.2. Asociaţia va purta denumirea de "PONTES".

     Art.3. Sediul Asociaţiei este în Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 63-65, bl. B9, ap.206, jud. Cluj.

     Art.4. Asociaţia se înfiinţează pe un termen nelimitat.

     Art.5. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 400 (patrusute) lei.

Cap. 2. Scopurile şi obiectivele Asociaţiei

     Art.6. Scopurile Asociaţiei sunt:
     a) De a promova şi contribui la ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi cumulate;
     b) Formarea şi cultivarea opiniei publice în legătură cu problemele persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate;
     c) colaborarea cu persoane juridice similare, din ţară sau străinătate.

     Art.7. În realizarea scopurilor sale, Asociaţia urmăreşte obiectivele:
     a. Oferirea de ajutor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate, în vederea dezvoltării unei vieţi independente;
     b. Accesibilizarea transportului în comun, a instituţiilor, a străzilor, şi a locurilor publice, a serviciilor informaţionale, a activităţilor destinate petrecerii timpului liber;
     c. Educarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate în scopul pregătirii pentru integrare;
     d. Educarea populaţiei (fără sau cu alte dizabilităţi decât cele de vedere) şi a familiei persoanelor cu dizabilităţi vizuale în scopul deschiderii(disponibilităţii) faţă de persoanele cu dizabilităţi vizuale;
     e. Acordarea de suport copiiilor cu dizabilităţi vizuale din cadrul orfelinatelor, căminelor, în scopul normalizării vieţii şi a obţinerii de locuinţe;
     f. Oferirea de servicii şi ajutor persoanelor cu dizabilităţi de vedere prin cooptarea de voluntari;
     g. Facilitarea achiziţionării de obiecte adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale, precum şi stimularea producerii acestui gen de obiecte în România.
     h. Stimularea angajatorilor înspre deschiderea pentru angajarea unor persoane cu dizabilităţi vizuale şi adaptarea locului de muncă la nevoile acestora;
     i. Promovarea unei imagini obiective a persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
     j. Educarea, instruirea şi integrarea socio-economică şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi vizuale din punct de vedere social;
     k. Organizarea şi sponsorizarea de tabere/ieşiri pentru persoane cu dizabilităţi vizuale şi însoţitorii acestora;
     l. Folosirea de profesionişti pentru a acorda asistenţă fizică, mentală şi emoţională părinţilor care au copii cu dizabilităţi vizuale.
     m. Organizarea, sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi sociale, culturale, sportive şi religioase pentru persoanele beneficiare ale activităţi Asociaţiei;
     n. Organizarea şi participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziţii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, cursuri şi seminarii fie singură, fie alături de alte organizaţii, asociaţii, fundaţii, precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
     o. Colaborarea cu instituţii de stat şi private, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice şi juridice române şi străine, în vederea realizării scopului de activitate al Asociaţiei ;
     p. Primirea de cotizaţii, donaţii, legate; cumpărarea, construirea, închirierea unor clădiri etc., precum şi a altor mijloace fixe sau circulante necesare realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
     q. Desfăşurarea de activităţi publice şi comerciale în scopul atragerii de noi membrii, organizarea de întruniri publice, stabilirea de metode de atragere a cotizaţiilor, organizarea de grupuri de sprijin şi luarea de orice alte măsuri necesare pentru a obţine contribuţii la fondurile asociaţiei sub formă de donaţii, alocaţii, cotizaţii şi altele.
     r. Publicarea de materiale informative, realizarea de emisiuni radio-tv pe teme culturale, sociale, religioase şi de educaţie morală;
     s. Întocmirea unor proiecte de finanţare în vederea obţinerii de fonduri destinate îndeplinirii scopurilor Asociaţiei.
     t. realizarea/menţinerea/distribuirea de materiale informative şi de identitate ale Asociaţiei:
     - distribuirea de materiale de reclamă ale Asociaţiei ( cărţi de vizită, autocolante, fluturaşi, pliante, calendare, insigne, ecusoane, fanioane, felicitări etc)
     - editarea şi distribuirea de publicaţii proprii periodice (interne şi respectiv de interes mai general);
     - editarea şi distribuirea de publicaţii proprii neperiodice (volante, pliante, broşuri, afişe etc.);
     - realizarea de albume foto ale Asociaţiei pe suport de hârtie, dar şi pe suport magnetic (CD, DVD); afişare publică de bannere, postere, afişe şi alte materiale ale Asociaţiei;
     - realizarea de proiecţii publice de diapozitive, video, expoziţii foto;
     - realizarea şi distribuirea (gratuit sau contra cost) de materiale video în domeniile Asociaţiei; - realizarea şi distribuirea (gratuit sau contra cost) de ilustrate, seturi de diapozitive, postere etc;
     - organizarea de standuri de prezentare ale Asociaţiei la diverse târguri şi expoziţii;
     - realizarea şi distribuirea de alte materiale informative sau de reclamă pentru Asociaţie;
     u. Toate acţiunile şi activităţile de marketing şi management legate de activităţile economice (aducătoare de venit) ale Asociaţiei, necesare după natura activităţii în cauză;
     v. Acţiuni şi activităţi necesare funcţionării interne curente a Asociaţiei (activităţi financiar-contabile, de secretariat, comunicaţii, relaţii interne şi externe publice, redactare a publicaţiilor, colectarea cotizaţiilor şi a altor taxe, scrierea de proiecte şi înaintarea de cereri de finanţare/sponsorizare, organizarea de evenimente diverse de procurare de fonduri şi de alte activităţi menite să asigure veniturile necesare Asociaţiei;
     w. Îndeplinirea (oferirea) de servicii de management al resurselor şi consultanţă pentru alte organizaţii non-profit;
     x. Alte acţiuni necesare realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

     Art.8. Pentru realizarea obiectivelor, asociaţia poate angaja personal de specialitate şi auxiliar.

     Art.9. Asociaţia se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, multilateralităţii.

Cap. 3. Membrii Asociaţiei

     Art.10. Pot fi membri ai Asociaţiei orice persoane fizice sau juridice, române sau străine, care împărtăşesc idealurile Asociaţiei, care aderă la prevederile prezentului Statut şi sunt acceptate de Adunarea Generală.

     Art.11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
     11.1. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale Asociaţiei, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
     11.2. să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a Asociaţiei, personal sau prin reprezentant;
     11.3. să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către Asociaţie;
     11.4. să aibă acces la bazele de date ale Asociaţiei;
     11.5. să se retragă liber din Asociaţie.

     Art.12. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii generale:
     12.1. să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director;
     12.2. să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
     12.3. să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
     12.4. să nu aducă daune materiale sau morale Asociaţiei sau membrilor acesteia şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
     12.5. să contribuie la baza de date a Asociaţiei;
     12.6. să notifice orice modificări privind datele personale;
     12.7. să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără a avea mandatat statutar;

     Art.13. Sancţiunile aplicate membrilor Asociaţiei sunt:
     - avertisment;
     - suspendare;
     - excludere.

     Art.14 Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern. Faptele care atrag excluderea se aduc în discuţia Adunării Generale de către Consiliul Director după discutarea în plen a acestora, la sesizarea oricărui membru al asociaţiei, sau a oricăror organe sau instituţii cu care asociaţia are relatii de parteneriat.

     Art.15 Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:
     - Consiliul Director - în cazul avertismentului şi suspendării;
     - Adunarea Generală - în cazul excluderii.

     Art.16. Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:
     - retragere;
     - excludere;
     - deces.

     Art.17. Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru. Membrii retra şi ca şi cei exclu şi nu pot pretinde restituirea contribuţiei lor materiale la patrimoniul asociaţiei;

     Art.18. Relaţiile Asociaţiei cu membrii sunt supuse următoarelor principii:
     - Asociaţia nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii.
     - Membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului obiectivelor.

Cap. 4. Adunarea Generală a Asociaţiei

     Art.19. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.

     Art.20. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.

     Art.21. La sesiunile Adunării Generale pot asista şi alte persoane, cu acceptul Adunării Generale.

     Art.22. Toţi membrii au drept de vot egal în Adunarea Generală.

     Art.23. Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.

     Art.24. Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.

     Art.25. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director sau minimum 1/3 din membri, cu 15 zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi.

     Art.26. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi minimum 1/2 + 1 dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 zile, cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

     Art.27. Atribuţiile Adunării Generale:
     27.1. Adoptă şi modifică Statutul şi Regulamentul Intern al Asociaţiei;
     27.2. Alege şi demite Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia şi cenzorul Asociaţiei;
     27.3. Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;
     27.4. Verifică activitatea Consiliului Director şi Cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate inadecvate şi decide descărcarea lor;
     27.5. Aplică sancţiunea de excludere;
     27.6. Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale şi instituie şi modifică alte contribuţii, după necesităţi;
     27.7. Soluţionează în ultimă instanţă litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director sau dintre Consiliul Director şi cenzor sau dintre membri şi Consiliul Director;
     27.8. Stabileşte şi modifică strategia, bugetul şi programul de activitate;
     27.9. Stabileşte şi modifică însemnele Asociaţiei;
27.10. Hotărăşte înfiinţarea de filiale.
     27.11. Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei , precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
     27.12. Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director.

     Art.28. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenţi sau reprezentaţi). Excepţie fac hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului şi excluderea unor membri, ce necesită majoritate absolută (1/2 +1 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi) şi cele privind modificarea scopului sau dizolvarea Asociaţiei, ce necesită majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate ale membrilor prezenţi plus absenţi. Membrii fondatori au drept de veto în chestiunile de la art 28 pct.28.1, 28.10, 28.11.

     Art.29. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.

     Art.30. Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul verbal de şedinţă.

     Art.31. Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul Intern.

     Art.32. Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

Cap. 5. Consiliul Director

     Art.33. Consiliul Director al Asociaţiei se compune din 6 persoane:
     - PINTILIE ELISABETA, preşedinte,
     - MISCHIE ELENA MIRABELA, vicepreşedinte,
     - TODORUŢ CARMEN RAMONA , secretar,
     - BOBOIU EMANUEL, membru,
     - RĂDULESCU FLORENTIN CRISTIAN, membru,
     - NICA CRISTIAN ANDREI, membru,

     Art.34. Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani.

     Art.35. Atribuţiile Consiliului Director:
     35.1. Convoacă Adunarea Generală;
     35.2. Aprobă primirea de noi membri precum şi retragerea din Asociaţie;
     35.3. Aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;
     35.4. Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;
     35.5. Stabileşte organigrama aparatului executiv al Asociaţiei şi atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv şi aprobă fişa postului pentru restul personalului angajat, la propunerea Directorului Executiv;
     35.6. Angajează Directorul Executiv al Asociaţiei şi, la propunerea acestuia, aprobă angajarea restului personalului care funcţionează în structurile executive ale Asociaţiei;
     35.7. Controlează activitatea Directorului Executiv şi aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile şi actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate;
     35.8. Ia deciziile cu privire la Directorul Executiv ca salariat (salarizare, concedii, recompense şi sancţiuni etc.)
     35.9. Decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace fixe;
     35.10. Stabileşte plafonul până la care Directorul Executiv poate ordonanţa cheltuieli şi aprobă operaţiile financiare ce depăşesc acest plafon;
     35.11. Stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii Asociaţiei;
     35.12. Decide asupra afilierii şi retragerii Asociaţiei din alte structuri;
     35.13. Ratifică contractele, convenţiile şi celelalte acte juridice încheiate de către Directorul Executiv;
     35.14. Arbitrează divergenţele dintre membrii Asociaţiei şi dintre personalul executiv;
     35.15. Aprobă proiectele şi programele Asociaţiei, la propunerea Directorului Executiv;
     35.16. Ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei Asociaţiei şi a convenţiilor şi contractelor la care Asociaţia este parte.

     Art.36. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de câte ori este necesar, minimum o dată pe trimestru.

     Art.37. Consiliul Director se convoacă de către preşedintele, de directorul executiv al Asociaţiei sau de minimum 1/3 dintre membri.

     Art.38. Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 3 dintre membrii săi., fie personal, fie prin reprezentant. Consiliul se va întruni fie în şedinţă, fie în teleconferinţă, conferinţă telefonică sau orice alt mijloc care permite buna desfăşurare a discuţiilor fără ca prezenţa într-o anumită sală a tuturor mebrilor săi să fie obligatorie.

     Art.39. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi, se numerotează şi consemnează scris.

     Art.40. Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director, preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii specifice:
     40.1. convoacă Consiliul Director
     40.2. conduce şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director;
     40.3. contrasemnează documentele importante ale Asociaţiei.

     Art.41. Preşedintele Asociaţiei nu poate fi decât o persoana cu dizabilităţi vizuale.

     Art.42. Consiliul Director poate delega unora dintre membrii săi, temporar sau permanent, unele atribuţii.

     Art.43. Alte detalii privind funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul Intern.

Cap. 6. Directorul Executiv

     Art.44. Directorul Executiv asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

     Art.45. Atribuţiile Directorului Executiv:
     45.1. Informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele;
     45.2. Convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente şi hotărâri ale acestuia, pregăteşte şedinţele Consiliului Director şi participă la ele, fără drept de vot;
     45.3. Semnează toate documentele Asociaţiei;
     45.4. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, în civil şi în justiţie;
     45.5. Încheie pentru şi în numele Asociaţiei contracte, convenţii şi alte acte şi le supune spre ratificare Consiliului Director;
     45.6. Stabileşte, coordonează şi controlează modul de rezolvare a corespondenţei şi gestiunea informaţiilor şi documentelor;
     45.7. Concepe, coordonează, controlează şi evaluează toate proiectele, programele şi acţiunile Asociaţiei;
     45.8. Stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii;
     45.9. Ordonanţează cheltuieli şi alte operaţiuni financiare, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;
     45.10. Păstrează şi utilizează ştampila Asociaţiei;
     45.11. Coordonează şi controlează activitatea restului personalului Asociaţiei, angajat sau voluntar;
     45.12. Aprobă intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii privind obiectele de inventar şi alte bunuri, cu excepţia imobilelor şi mijloacelor fixe;
     45.13. Exercită atribuţiile de şef de personal luând toate deciziile cu privire la angajaţii Asociaţiei, cu excepţia angajării şi a desfacerii contractului de muncă;
     45.14. Exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director.

     Art.46. În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului Director.

     Art.47. Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent unele atribuţii ale sale altor persoane din rândul personalului executiv al Asociaţiei, care vor acţiona pentru şi în numele său.

     Art.48. Directorul Executiv răspunde de activitatea personalului executiv din subordine, angajat sau voluntar în cadrul Asociaţiei, atât faţă de Consiliul Director al Asociaţiei cât şi faţă de terţi, în măsura în care legea sau Regulamentul Intern nu dispune altfel.

Cap. 7. Cenzorul

     Art.49. Cenzorul este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de un an.

     Art.50. Cenzorul poate fi membru al Asociaţiei, de preferinţă cu cunoştinţe adecvate în domeniul financiar-contabil.

     Art.51. Cenzorul nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director şi nici funcţie în executivul Asociaţiei. Poate participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director.

     Art.52. Atribuţiile Cenzorului:
     52.1. Verificarea activităţii Consiliului Director, Directorului Executiv şi a structurilor executive, sub toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate şi eficienţă a tuturor actelor şi acţiunilor;
     52.2. Informarea Adunării Generale cu privire la cele constatate.

     Art.53. În exercitarea atribuţiilor lui, Cenzorul este independent de Consiliul Director şi răspunde numai în faţa Adunării Generale a Asociaţiei.

     Art.54. Alte detalii privind Cenzorul se stabilesc prin Regulamentul Intern.

Cap. 8. Regulamentul Intern

     Art.55. Regulamentul Intern are ca obiect:
     55.1. Stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului Asociaţiei;
     55.2. Reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut.

     Art.56. Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.

     Art.57. Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.

Cap. 9. Patrimoniu şi fonduri

     Art.58. Activul patrimonial iniţial al Asociaţiei este constituit din contribuţiile în bani a membrilor fondatori prevăzuţi în Actul Constitutiv şi este în valoare de 400 lei, subscrişi la data constituirii Asociaţiei.

     Art.59. Patrimoniul Asociaţiei poate cuprinde:
     - imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;
     - fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare;
     - orice alte valori, în condiţiile legii, ce servesc atingerii scopului Asociaţiei.

     Art.60. Pe lângă patrimoniul propriu, Asociaţia poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

     Art.61. Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului Intern.

     Art.62. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.6.

     Art.63. Bunurile Asociaţiei provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

     Art.64. Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe şi de Directorul Executiv în cazul restului bunurilor.

     Art.65. Fondurile Asociaţiei provin din:
     - patrimoniul iniţial;
     - cotizaţiile anuale şi alte contribuţii ale membrilor;
     - donaţii, sponsorizări, legate;
     - resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
     - dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
     - venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii;
     - dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
     - fonduri obţinute de la diverse organisme sau instituţii, pe bază de programe;
     - alte surse legale.

     Art.66. Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de Directorul Executiv până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, şi de către acesta peste limitele respectivului plafon.

     Art.67. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociaţiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

     Art.68. În caz de dizolvare, patrimoniul Asociaţiei va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.

     Art.69. Alte detalii privind patrimoniul şi administrarea Asociaţiei se stabilesc prin Regulamentul Intern şi legislaţia în vigoare.

Cap. 10. Dispoziţii finale şi tranzitorii

     Art.70. Funcţia de Director Executiv poate fi cumulată cu calitatea de preşedinte sau vicepreşedinte a Asociaţiei.

     Art.71. Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii Asociaţiei în registrul asociaţiilor.

     Art.72. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

     Art.73. În caz de litigii, legea aplicabilă este legea română.

     Art.74. Prezentul statut a fost redactat şi atestat în 10 (zece) exemplare originale de către av. VEREŞ PATRICIA, din care 9 (nouă) s-au eliberat părţilor azi, data atestării.

Cuprinsul

Site creat şi dezvoltat de Departamentul IT Pontes

   Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!    Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0